nl

Op 14 juli 2016 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit goed tot invoering van een methode om de genderdimense te integreren in de begrotingscyclus. Dit besluit is het resultaat van een productieve samenwerking tussen de Directie Gewestelijke Gelijke Kansen, de Dienst Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole en hun respectievelijke bevoegde kabinetten.

Gender budgeting is een toepassing van gender mainstreaming, maar dan in het begrotingsproces. Hiermee wordt een genderanalyse beoogt van de begroting, waarbij een genderperspectief geïntegreerd wordt op alle niveaus van de begrotingscyclus en de ontvangsten en uitgaven geherstructureerd worden met het oog op de bevordering van de gendergelijkheid.

Gender budgeting heeft heel wat voordelen. Uiteraard is het een hulpmiddel om meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bekomen. En aangezien een begroting een transversaal instrument is, is het een ideale manier om alle besturen en instellingen te betrekken bij het opstellen van een gendergevoelig beleid.

Daarnaast zorgt gender budgeting ook voor een doeltreffender en doelmatiger gebruik van de overheidsmiddelen aangezien men in de analyse ook kijkt naar de resultaten van het beleid. Dit kan leiden tot het ontdekken van inefficiënte ontvangsten en uitgaven en uiteindelijk tot een verbetering van de overheidsontvangsten en -uitgaven.

Tenslotte verhoogt gender budgeting de transparantie van de begroting. Zo krijgt men, via de analyse, een beter beeld van de begunstigden van de geldelijke middelen. Daarnaast is het ook een controlemechanisme waardoor er een beter overzicht van de overheidsontvangsten en –uitgaven mogelijk wordt.

Recent nam de Dienst Begroting, Begrotings- en Beheerscontrole ook deel aan een colloquium georganiseerd door de International Labour Organization, een agentschap van de V.N., rond gender budgeting. Als spreker op dit evenement mochten wij de ervaringen van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest uitwisselen met partners uit verschillende landen.