nl

Commissie voor de openbare Comptabiliteit

De Commissie voor de openbare Comptabiliteit werd opgericht bij artikel 3 van de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.

De commissie heeft als taak de regeringen, op hun verzoek of uit eigen beweging, advies inzake boekhoudnormen te verstrekken, advies om de normen van het boekhoudplan aan te passen en de toepassingsmodaliteiten van deze normen te formuleren. Binnen de commissie wordt een afdeling opgericht die is belast met het technisch onderzoek van de problematiek van de inventaris en van de waarderingsregels.

Hoewel deze commissie bij wet is opgericht, is ze in de praktijk nooit bijeengekomen. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toepasselijke boekhoudnormen lacunes vertonen bij ontstentenis van de Commissie voor de openbare Comptabiliteit (COC) en van regels die op voorstel van die commissie moeten worden goedgekeurd op interfederaal niveau.