nl

Directie Geschillen

Deze directie is verantwoordelijk voor het beheer, het uitvoeren en het ondertekenen van de betalingsdossiers “Geschillen”, d.w.z. de betalingen die omwille van een financieel ‘geschil’ bijzondere aandacht vragen en daarom aan het normale betalingscircuit onttrokken worden.

De dossiers “Geschillen” die hier bedoeld worden, zijn geen punten van onenigheid tussen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en derden die door een rechter moeten beslecht worden. Het gaat integendeel om de juridische verplichting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel om te betalen aan een andere dan de oorspronkelijke begunstigde.

Deze juridische verplichting kan niet alleen het gevolg zijn van de uitvoering van overeenkomsten die de begunstigden aangaan met hun schuldeisers of met een bankinstelling, maar kan ook het gevolg zijn van gerechtelijke beslissingen.

De dossiers “Geschillen” worden onderverdeeld in 3 types, naargelang de aard van de betalingen : de geschillen-wedden, de geschillen-werken en de geschillen-nalatenschappen.