nl

Onze vakgebieden

 

Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole

 • Budget Advisor

Deze persoon brengt adviezen uit over de budgetvoorstellen in het kader van de uitwerking van de begroting. Deze adviezen hebben tot doel na te gaan of de instructies van de minister van Begroting en van de Regering nageleefd worden (bijvoorbeeld maximaal groeipercentage).

Daarnaast adviseert deze persoon de betrokken gesprekspartners inzake budgettaire aangelegenheden.

 • Budget Controller

Deze persoon brengt adviezen uit over dossiers die ter beslissing voorgelegd worden aan de Regering of de ministers en die een budgettaire weerslag hebben (in de vorm van uitgaven of ontvangsten). Deze adviezen hebben tot doel na te gaan of de begrotingsregels nageleefd worden.

 • Management Controller

Deze persoon centraliseert alle gegevens in verband met de realisatiegraad van de strategische en operationele doelstellingen van het Gewest. Hij of zij analyseert deze gegevens en licht ze toe in periodieke verslagen.

Agentschap van de Schuld

 • Back Office

Deze persoon beheert de betalingsbevelen en ontvangsten in verband met het beheer van de rechtstreekse schuld en de beleggingen op meer dan een maand van de GOB. Hij/zij zorgt voor het invoeren van alle contracten in de ERP-applicatie van de GOB, het opstellen van het vervaldagschema van de cashflows en het opvolgen van de uitvoering ervan.

 • Cash Pooling Manager

Deze persoon beheert de centralisatie van de gewestelijke thesaurieën binnen het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij/zij coördineert de financiële stromen en ziet toe op de liquiditeit van de cashpooling. Hij/zij stelt de werkingsdotaties van de gecentraliseerde instellingen vast.

 • Financial Advisor (Middle office)

Deze persoon analyseert de hem/haar voorgelegde financiële dossiers voor advies en commentaar. Hij/zij adviseert de GOB en/of de gewestelijke instellingen inzake financieel beheer.

 • Financial Analyst (Middle office)

Deze persoon is verantwoordelijk voor het beheer van de informatie in verband met de rechtstreekse, de gewaarborgde en de geconsolideerde schuld. Hij/zij verwerkt de financiële gegevens en analyseert ze met behulp van analytische en statistische tools. Hij/zij bepaalt strategische indicatoren om het beheer van de gewestelijke schuld te evalueren, zoals de looptijd, de liquiditeit, de structuur qua vaste/variabele rentevoet, de gemiddelde kosten. Hij/zij verricht meerjarenprojecties van de schuldkosten van de GOB op basis van macro-economische scenario's.

 • Front Office Manager (Front Office)

Deze persoon is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële portefeuilles of risico's (rechtstreekse schuld, gewaarborgde schuld, geconsolideerde schuld, portefeuille van derden).

Hij of zij stelt strategieën voor aan de overheid, onderhandelt over de financiële verrichtingen (leningen of ontleningen, afgeleide producten, enz.) en sluit ze af in naam van het BHG. Hij of zij onderhandelt met de entiteiten die verzoeken om de gewestelijke waarborg. Hij of zij coördineert de expertise van de personeelsleden van de Front Office.

 • Legal & Compliance Officer (Front Office)

Deze persoon is verantwoordelijk voor de conformiteit van de financiële verrichtingen met de financiële regelgevende kaders (EMIR-verordening, Mifid-richtlijn, ISDA enz.) Hij of zij ziet erop toe dat het Gewest zijn contractuele verplichtingen jegens zijn financiële partners naleeft in het kader van de aangegane financiële verrichtingen. Hij of zij verricht juridisch-financiële analyses en formuleert aanbevelingen in het kader van dossiers die toevertrouwd worden aan de Front Office (financiële montages, enz.)

 • Guarantee & Project Finance Officer (Front Office)

Deze persoon is verantwoordelijk voor het nieuwe toekenningsproces van de gewestelijke waarborg. Hij of zij is belast met het opvolgen van de begunstigden in de tijd, om hun risicoprofiel te updaten en eventuele risicosignalen te onderkennen. Hij of zij stelt specifieke adviezen op, alsook risicowaarschuwingen en inhoudelijke analyses (waaronder sectoranalyses).

 • Market Risk Officer (Front Office)

Deze persoon is verantwoordelijk voor de opvolging "in real time" van de indicatoren van de financiële markt (tarieven, volatiliteit, enz.) in het kader van de portefeuilles of risico's die door de Front Office beheerd worden, met behulp van tools zoals Bloomberg en Reuters.

 • Credit & Advisory Officer (Front Office)

Deze persoon is verantwoordelijk voor de financiële consolidatie van de portefeuilles van de gewestelijke entiteiten (te consolideren volgens Eurostat - ESR2010). Hij of zij houdt de financiële verbintenissen van de geconsolideerde entiteiten bij en zorgt voor updates van de gegevens, spoort intrinsieke risicofactoren op en voegt de betrokken posities samen met die van de rechtstreekse schuld om een globaal beeld te geven van de gewestelijke geconsolideerde portefeuille. Hij of zij verleent advies en medewerking met het oog op het zoeken van financieringen voor entiteiten die erom verzoeken.

Financieel Beheer en boekhouding

 • De Centraliserende Rekenplichtige van de Uitgaven

Binnen de grenzen van de beschikbare liquiditeiten en overeenkomstig de door de bevoegde ordonnateurs gegeven bevelen, is deze persoon van de uitgaven belast met het geven aan de kassier van betalingsbevelen, opdrachten tot interne en externe overschrijvingen. Hij is ook belast met de termijnverrichtingen op korte termijn van minder dan dertig dagen en beheert de rekeningen die nodig zijn voor de inschrijving van transacties in verband met de opbrengsten van leningen of van beleggingen van overschotten alsook de rekeningen geopend voor de boeking van de intresten.

 • De Rekenplichtige van de Geschillen

Deze persoon is belast met het beheer van de betalingsbevelen waarbij niet langer aan de voorwaarde inzake de identiteit van de schuldeiser voor de bepaling van het vastgestelde recht voldaan wordt bij de betaling of bij betwiste betalingsbevelen, met name in geval van arrest, beslag, verzet, endossement of afstand. De met een geding bezwaarde betalingsbevelen worden hem door de Centraliserende Rekenplichtige van de Uitgaven overgemaakt, die, via zijn rekening, de rekening van de Rekenplichtige van de Geschillen met het overeenkomstige bedrag crediteert.  Deze laatste rekening wordt bijgevolg gedebiteerd op het ogenblik van de effectieve betaling aan de rechthebbenden.

 • De Rekenplichtige van de Liggende Gelden

Deze persoon is belast met het beheer van de betalingsbevelen die niet zijn uitgevoerd, inzonderheid omdat de crediteur of de begunstigde niet bekend is, bij overlijden of adreswijziging.

De bovenstaande betalingsbevelen worden hem door de Centraliserende Rekenplichtige van de uitgaven overgemaakt, die, via zijn rekening, de rekening van de Rekenplichtige van de Liggende Gelden met het overeenkomstige bedrag crediteert. Deze laatste rekening wordt bijgevolg gedebiteerd op het ogenblik van de effectieve betaling aan de schuldeisers.

 • Accounting Officer

Deze persoon is belast met het registreren van de dagelijkse boekingen en/of het bijhouden van bepaalde rekeningen. Hij/zij verzamelt, coördineert en controleert de boekhoudkundige gegevens waarvoor hij verantwoordelijk is.

 • Consolidation Officer

Deze persoon is belast met het opmaken van de geconsolideerde rekeningen van een groep instellingen. Daartoe legt hij de boekhoudingen van de instellingen waaruit de groep bestaat samen en herwerkt ze alsof het zou gaan om één enkele economische entiteit.

 • Internal Accounting Controller

Deze persoon is ermee belast de betrouwbaarheid van de financiële informatie na te gaan, de doeltreffendheid en doelmatigheid van de verrichtingen te meten en te controleren of de geldende wetten, regelgeving en procedures nageleefd worden. Indien nodig vraagt hij/zij dat de nodige regularisaties verricht zouden worden.

Controle van de vastleggingen en vereffeningen

 • Controller of commitments

Deze persoon gaat na of de wettelijke en reglementaire voorschriften correct toegepast worden en meer bepaald de begrotingsbeginselen en de regels inzake overheidsopdrachten en toekenning van subsidies.

Financiële controle en goed financieel beheer

 • Financial Controller

Deze persoon is er meer bepaald mee belast de beheersrekeningen van de rekenplichtigen en de economische en handelsattachés te controleren, controle uit te oefenen op de subsidies van de Europese Structuurfondsen en op het goede financiële beheer, met inbegrip van de gewestelijke subsidies.

 • Audit Officer

De auditeur is lid van de groep Europese auditeurs belast met het co-auditeren van de uitgaven van de begunstigden uit het eigen rechtsgebied die gefinancierd worden via de Europese programma’s voor territoriale samenwerking.