nl

Grondslagen van de overheidsboekhouding in het BHG

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opgericht in 1989. Op dat ogenblik zijn de wetten op de Rijkscomptabiliteit van toepassing. Die wetten worden op 17 juli 1991 gecoördineerd.

Tussen 1992 en 2003 vindt een grootschalige hervorming van de overheidsboekhouding plaats. Dit resulteert

  • in 2003 in de wet van 16/05/2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.
  • Het is nog wachten tot 2009 voordat het besluit wordt aangenomen waarin artikel 5 van voornoemde wet voorziet: het gaat om het KB van 10/11/2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (het KB "boekhoudplan").

Deze op nationaal niveau aangenomen bepalingen worden omgezet in specifieke bepalingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door:

  • de organieke ordonnantie van 23/02/2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (OOBBC) en de talrijke uitvoeringsbesluiten ervan (waaronder sommige nog niet uitgevaardigd zijn)
  • de omzendbrief van 15/11/2007 met het oog op de toepassing van de boekhoudkundige regels vervat in de OOBBC (omzendbrief nr. 2)

Het betreft bijzondere voorschriften die uiteraard in overeenstemming dienen te zijn met het algemene kader dat werd bepaald door de nationale wetgever en met name het boekhoudplan.

In 2010 wordt een tweede hervorming van de overheidsboekhouding aangevat, waarbij op nationaal niveau de Commissie voor de openbare Comptabiliteit (COC) wordt opgericht. Een van de opdrachten van de commissie bestaat erin duidelijkheid te scheppen over de toepassing van de principes die vervat zijn in het KB "boekhoudplan". In de praktijk is deze commissie nooit bijeengekomen, wat het BHG echter niet belet heeft de hervorming voort te zetten en daarbij soms zelfs een voortrekkersrol te vervullen. In dat verband heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 24/04/2014 beslist tot de oprichting van een Brusselse werkgroep voor de boekhouding.