nl

Geconsolideerde wetgeving

16 JANUARI 1989. - Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

15 MAART 1991. - Wet houdende hervorming van de algemene Rijkscomptabiliteit en van de provinciale comptabiliteit

18 JULI 2000. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering.

16 MEI 2003. - Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.

23 FEBRUARI 2006. - Organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.

15 JUNI 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de herverdelingen en overschrijdingen van uitgavenkredieten.

15 JUNI 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de analytische componenten van de algemene boekhouding.

15 JUNI 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen.

13 JULI 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de begrotingscyclus, de structuur van de begrotingsordonnantie, de algemene toelichting bij de begroting en de verantwoordingen bij de begroting.

13 JULI 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak.

19 OKTOBER 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiële actoren.

18 OKTOBER 2007. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de interne controle, en inzonderheid de vakgebonden interne controle, de boekhoudkundige controle en de controle van het goede financiële beheer.

10 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

23 MEI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de regels voor de consolidatie in het kader van de voorlegging van de algemene rekening van de gewestelijke entiteit

24 OKTOBER 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de modaliteiten van de beheerscontrole