nl

Entiteit van de Gewestelijke Boekhouder

De Entiteit van de Gewestelijke Boekhouder is belast met:

  • het bijhouden van de gewestelijke boekhouding overeenkomstig de wettelijke voorschriften en het voorleggen aan het Rekenhof van de algemene rekening (die wordt opgesteld door de Directie Boekhouding). De algemene rekening van de diensten van de Regering geeft een beeld van de vermogenssituatie van de volledige Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
  • het vaststellen en valideren van de boekhoudsystemen die bestemd zijn om boekhoudkundige informatie te leveren of te verantwoorden en het verrichten van de boekhoudkundige controle: een geheel van boekhoudkundige procedures om de juistheid en de betrouwbaarheid van de inschrijvingen in de rekeningen en in de andere boekhoudkundige documenten na te gaan en het vermogen te beschermen.
  • het opstellen van de geconsolideerde rekening van de gewestelijke entiteit. “Geconsolideerd” betekent dat de rekening is samengesteld uit de algemene rekeningen van alle boekhoudkundige entiteiten (ABI's en GOB) die samen de gewestelijke entiteit vormen.
  • het fungeren als enig gewestelijk contactpunt met het Rekenhof
  • het begeleiden van de "Brusselse werkgroep voor de Boekhouding" door het opstellen van gewestelijke boekhoudprocedures die op de website sapregional.brussels worden gepubliceerd en door het beheer van een gewestelijk rekeningenstelsel.

 

 Organigram van de entiteit gewestelijke boekhouder