nl

Controle van de Europese Structuurfondsen

Deze cel controleert de subsidies die betaald worden door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Om de werking van de EFRO-projecten beter te begrijpen is het zinvol de 5 grote actoren binnen EFRO-projecten te kunnen plaatsen:

1. De projectdrager is diegene die de EFRO-subsidie ontvangt;

2. De Cel EFRO (BGC) - beheersautoriteit volgt de dossiers op en voert de  controle op het 1ste niveau uit en doet de eigenlijke betaling aan projectdrager (pre-financiering van het project door de GOB);

3. De Cel Controle van de Europese Structuurfondsen (BFB) - Certificeringsautoriteit doet de controle op het 2de niveau en stelt de uiteindelijk te certificeren bedragen vast en voert de betalingsverzoeken bij de Europese Commissie in en stelt jaarlijks de rekeningen op.

4. Cel Audit van de Inspectie van Financiën - Auditautoriteit doet de controle van de projecten en de controle van de beheers- en controlesystemen van de beheers- en certificeringsautoriteiten.

5. De Europese Commissie: doet de definitieve controle en voert de tussentijdse betalingen en de eindbetaling aan de GOB uit.

In haar hoedanigheid van certificeringsautoriteit oefent de DFCGFB een tweedelijnscontrole uit door middel van een niet-statistische steekproef op basis van een risicoanalyse die ze uitvoert op de projecten en de uitgaven die de beheersautoriteit haar in een certificeringsvoorstel heeft voorgesteld; ze voert de nodige controles uit, vraagt alle rechtsgeldige bewijsstukken per project aan en stelt de controleverslagen op van alle projecten die deel uitmaken van de steekproef.

De DFCGFB :

  • Beslist in fine of de uitgaven in aanmerking komen met inachtneming van de Europese, nationale en gewestelijke wetgeving;
  • Certificeert bij de Europese Commissie de uitgavenstaten die de Brusselse projectdragers indienen bij de Beheersautoriteit;
  • Houdt rekening met alle verslagen die de Auditautoriteit heeft opgesteld;
  • Voert de certificaten en de verzoeken tot tussentijdse betaling in het programma “SFC2014” in en geeft ze door aan de Europese Commissie;
  • Stelt de jaarrekeningen op voor alle betalingen die uitgevoerd zijn ten voordele van de projectdragers, de bijhorende certificeringen en alle eventuele intrekkingen en terugvorderingen evenals een overzicht van de overheidssteun en de financiële instrumenten die werden gebruikt.

De DFCGFB neemt als waarnemer deel aan de Gemengde Werkgroep van de Onregelmatigheden (GWO) om advies te geven over een specifiek dossier.