nl

Budgettaire gevolgen van van de zesde staatshervorming

De zesde staatshervorming voorziet in de overdracht van bevoegdheden van de federale staat naar de gemeenschappen en gewesten. Deze overdracht betreft een lange lijst van materies, die voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de arbeidsmarkt en fiscale autonomie omvat en voor de GGC de gezinsbijslag, de gezondheidszorg, ...

De bevoegdheidsoverdracht gaat gepaard met een overdracht van budgettaire middelen en een overheveling van personeel van de federale overheid naar de gefedereerde entiteiten. De herziene bijzondere financieringswet regelt de financiering van de verschillende gefedereerde entiteiten van het land, zodat de overgedragen bevoegdheden daadwerkelijk uitgeoefend kunnen worden.

Zo werd 20 miljard euro verschoven van het federale niveau naar de gemeenschappen en de gewes­ten en genieten de gewesten een bijkomende fiscale autonomie ten belope van 12 miljard euro.

Die twee miljard omvatten de gewestelijke personenbelasting (PB) en het solidariteitsmechanisme, dat het budget van de vroegere PB-dotatie ten belope van 1,1 miljard vervangt. Het cijfer omvat ook de herfinanciering van Brussel, de mobiliteitsdotatie en middelen voor de gemeenten, goed voor 400 miljoen. De nieuwe overgehevelde bevoegdheden vertegenwoordigen ongeveer 500 miljoen.

Meer weten over de bevoegheden van het Gewest ?

In de begroting komt dit als volgt tot uiting: