nl

Bestanddelen van de geconsolideerde rekening

Het is de algemene rekening die geconsolideerd dient te worden. De algemene rekening omvat twee delen.

  • Het eerste deel, de jaarrekening, wordt geconsolideerd volgens de gebruikelijke regels die gelden in de privésector, indien nodig aangepast aan de overheidssector. De jaarrekening omvat zowel de algemene als de begrotingsboekhouding.

Om te consolideren is het onontbeerlijk te beschikken over een gemeenschappelijke nomenclatuur. Wat betreft de balans en de resultatenrekening (de "profits and losses statement") maken de ABI's gebruik van de Belgische minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel (MAR), zijnde het boekhoudplan dat geldt voor de privésector, terwijl de consolidatie gebeurt op basis van het boekhoudplan voor de overheid (vervat in het KB van 10/11/2009, het KB "boekhoudplan"). Er is dus een omzettingstabel tussen beide boekhoudplannen vereist. Voor de SRBV (m.a.w. de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, die de uitgaven en ontvangsten weergeeft volgens hun economische code) vormen de economische codes de gemeenschappelijke basis, zowel bij de ABI's als op geconsolideerd niveau. Een omzettingstabel is dus niet vereist (er valt evenwel op te merken dat de nieuwste ABI's niet over dit referentiekader beschikken en dat dit dus geïmplementeerd dient te worden in hun boekhouding).

  • Het tweede deel omvat de uitvoeringsrekening van de begroting en haar bijlage. Deze worden bijeengevoegd zonder herwerking, eliminatie of optelling. Het betreft dus een vereenvoudigde consolidatie (of anders gezegd een samenvoeging).

De verklaring hiervoor schuilt in het feit dat elke entiteit gebruik maakt van eigen BA's (basisallocaties); er bestaat ter zake dus geen gemeenschappelijke nomenclatuur. De uitvoering van de begroting kadert bovendien niet in een economische benadering, maar moet gezien worden vanuit een machtigingsoogpunt (er wordt nagegaan of de ingeschreven kredieten niet overschreden werden). Die insteek zou verloren gaan bij een consolidatie in boekhoudkundige zin, omdat daarbij de onderlinge uitgaven en ontvangsten geëlimineerd worden.

De gemeenschappelijk nomenclatuur voor de algemene boekhouding is het boekhoudplan. De structuur van het boekhoudplan is vrij gelijklopend met die van het MAR dat gebruikt wordt door handelsvennootschappen (in elk geval wat betreft de klassen 0 tot 7), maar het boekhoudplan is niettemin beïnvloed door de vereisten van het ESR, om te beantwoorden aan het Europese streven naar een zo betrouwbaar en zo snel mogelijke bezorging van de macro-economische gegevens van de overheden[1].[1] Pierre Rion & Alain Trosch, "Initiation au droit budgétaire et comptable des administrations publiques", Bruylant, 2013.