nl

De controle van de vastleggingen en vereffeningen

De controle van de vastleggingen en vereffeningen bestaat erin na te gaan of de wettelijke en reglementaire voorschriften correct toegepast worden en meer bepaald de begrotingsbeginselen en de regels inzake overheidsopdrachten en toekenning van subsidies.

Eén van de belangrijkste opdrachten van de Controleur van de vastleggingen en de vereffeningen, aangesteld door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is met name er op toe te zien dat de gestemde begrotingskredieten niet overschreden worden. Hij ziet er ook op toe dat een uitgave die hem werd voorgelegd, wordt geboekt op de juiste basisallocatie (begrotingsartikel) en dat de procedures voor toekenning van subsidies of voor het gebruik van overheidsopdrachten nageleefd worden. 

Het visum van de Controleur van de vastleggingen is vereist in verschillende domeinen:

  • goedkeuring van de contracten en aanbestedingen en van de subsidiebesluiten: deze mogen pas aan derden ter kennis worden gegeven na het visum van de Controleur van de vastleggingen.

          De boekhoudkundige vastlegging gaat de juridische vastlegging vooraf.

  • de uitgavekredieten die ook de ordonnanceringsverrichtingen dekken: de controleur geeft zijn visum over de betalings- of regularisatieordonnanties.

 

Organigram van DE CONTROLE VAN DE VASTLEGGINGEN EN VEREFFENINGEN