nl

Consolidatieperimeter

De consolidatieperimeter stemt overeen met het aantal geconsolideerde entiteiten.

Deze perimeter wordt vastgelegd in de OOBBC. Art. 59 van voornoemde ordonnantie preciseert immers dat de gewestelijke entiteit ieder jaar een algemene rekening voorlegt. De definitie van de gewestelijke entiteit is opgenomen in artikel 2, 2° van de OOBBC, met name de diensten van de Regering en de instellingen die ressorteren onder sectorcode S13.12 van het ESR, ABI's genoemd.

Het ESR is een "Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen". Samengevat gaat het om regels die de overheidsdiensten in acht moeten nemen om Eurostat in staat te stellen openbare statistieken te publiceren. Deze voorschriften zijn veeleer van macro-economische aard en gelden voor het opstellen van de algemene rekening, die tot het micro-economische niveau behoort (een treffend voorbeeld hiervan is de definitie van de consolidatieperimeter zelf, die gebaseerd is op het niet-marktkarakter van een entiteit en niet enkel op het controlecriterium).

Het ESR deelt de economie in sectoren in (producenten, huishoudens, overheden, rest van de wereld).

Sector 13 stemt overeen met de overheidsbesturen en omvat verschillende subsectoren:

  • Subsector 13.11: centrale overheid
  • Subsector 13.12: deelstaatoverheid (bv. het BHG)
  • Subsector 13.13: lagere overheid (bv. de gemeenten)
  • Subsector 13.14: sociale zekerheidsfondsen

Verder valt op te merken dat de convergentiecriteria inzake overheidsfinanciën, de zogenaamde Maastrichtnormen, bepaald zijn op basis van de ESR-regels en gelden voor de overheidssector. Het gaat onder meer om de berekening van het tekort in het kader van de buitensporige tekortprocedure (< 3% BBP) en de berekening van het overheidstekort (< 60% BBP).

De consolidatieperimeter wordt dus gedefinieerd uitgaande van subsector 13.12. De lijst van de instellingen die tot subsector 13.12 behoren, wordt vastgesteld door het INR. Deze lijst wordt eind april en eind september bijgewerkt.

Volgens het gangbare gebruik in het BHG wordt de perimeter als bepaald in de lijst die in september verschijnt, toegepast voor het boekjaar dat begint op 1 januari volgend op de publicatie van de lijst.