nl

Wie doet wat

 

GOB

ABI 1

ABI 2/VZW

Primaire ordonnateur

Regering

Regering

De RvB

Secundaire ordonnateur

Regeringsleden

Regeringsleden

De voorzitter van de RvB

Gedelegeerde ordonnateur

- De staatssecretarissen

- De ambtenaren van de diensten van de Regering

- De ambtenaren die met name benoemd zijn voor de specifieke functionele competenties in een besluit van de regering.

- De kabinetsleden

De ambtenaar met de hoogste rang en, desgevallend, diens adjunct

De gemachtigde ambtenaar

Gesubdelegeerde ordonnateur

De kabinetsleden of ambtenaren

 

De bij volmacht van de voorzitter gemachtigde beambten

De bij volmacht van de voorzitter gemachtigde beambten

Controle van de vastleggingen

Controleur van de vastleggingen

Controleur van de vastleggingen van ABI of GOB

Controleur van de vastleggingen van ABI/VZW of GOB

Boekhouder(gewestelijk)

Gewestelijke Boekhouder

Boekhouder

Boekhouder

Rekenplichtige

1. de Centraliserende Rekenplichtige van de Uitgaven;

2. de Centraliserende Rekenplichtige van de Ontvangsten;

3. de Rekenplichtige van de Geschillen;

4. de Rekenplichtige van de Liggende Gelden;

5. de Rekenplichtige(n) van de Ontvangsten;

Boekhouder

Boekhouder

Toezichtsorgaan

Directie Financiële Controle en goed financieel Beheer van Brussel Financiën en Begroting

Hetzij de Directie Financiële Controle van Brussel Financiën en Begroting, hetzij, naar keuze van de autonome bestuursinstellingen, de door deze laatste aangestelde bevoegde instellingen

Hetzij de Directie Financiële Controle van Brussel Financiën en Begroting, hetzij, naar keuze van de autonome bestuursinstellingen, de door deze laatste aangestelde bevoegde instellingen