nl

Voorstelling van de jaarlijkse algemene rekening van de GOB

Balans

De balans van de GOB is een boekhoudkundig document, voorgesteld in tabelvorm, dat een globaal overzicht van de situatie of het vermogen op een bepaald tijdstip geeft. De balans is ingedeeld in twee kolommen met aan de ene zijde de bestedingen (actief) en aan de andere de middelen (passief). De actiefzijde vermeldt de lijst en de waarde van de vermogensbestanddelen van de GOB, terwijl de passiefzijde de lijst en de waarde van de verbintenissen van de GOB jegens externe derden vermeldt. De balans is als het ware een "momentopname" van het vermogen van de GOB.

Resultatenrekening

De resultatenrekening van de GOB is een boekhoudkundig document dat in tabelvorm alle kosten en opbrengsten over een bepaalde periode weergeeft. De kosten en opbrengsten in die tabel kunnen volgens hun aard in drie categorieën ingedeeld worden: bedrijfsmatige, financiële en uitzonderlijke kosten/opbrengsten. Het eindresultaat wordt bekomen door optelling van de drie voornoemde categorieën. Het gaat dus om een samenvattend document dat doel heeft aan te geven hoe de GOB presteert. De resultatenrekening meet geen financiële stromen (geldstromen), maar wel stromen die het vermogen doen toenemen of afnemen.

Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen (SRB)

De SRBV is een samenvattende tabel van de begrotingsverrichtingen (uitgaven en ontvangsten) die daadwerkelijk plaatsvonden tijdens het jaar. De uitgaven en ontvangsten worden ingedeeld naar hun bestemming, volgens de economische classificatie.

Uitvoeringsrekening van de begroting (URB)

De URB vergelijkt de ingeschreven begrotingskredieten, inzake zowel ontvangsten als uitgaven, met wat daadwerkelijk gerealiseerd wordt tijdens het jaar. Deze rekening wordt voorgesteld op basis van de opdrachten en programma's van de basisallocaties.

 

Bijlage van de URB

De bijlage van de URB is een samenvattende tabel waarmee de uitstaande vastleggingen op het einde van het jaar berekend kunnen worden. Omdat de vastleggingskredieten (=ramingen) op het einde van het jaar geannuleerd worden, is het nodig het bedrag te kennen van de vastleggingen die uitge­voerd/gerealiseerd werden tijdens het voorbije jaar maar nog niet vereffend werden, om zo te kunnen voorzien in voldoende vereffeningskredieten voor het volgende jaar.

Beheersrekening

De beheersrekening van de GOB is een boekhoudkundig document dat in tabelvorm volgende informatie weergeeft:

  • de beschikbare middelen (=cash), realiseerbare waarden (=als alles verkocht wordt) en opeisbare vorderingen (=als alles betaald wordt) op 1 januari van het jaar;
  • de ontvangsten en uitgaven zoals die blijken uit de URB;
  • de beschikbare middelen, realiseerbare waarden en opeisbare vorderingen op 31 december van het jaar.

Het totaal van deze drie categorieën moet in principe gelijk aan nul zijn. De beheersrekening is bestemd om aan te tonen dat de boekingen in de algemene boekhouding volledig overeenstemmen met die van de begrotingsboekhouding. Met de beheersrekening kan men zich ervan vergewissen dat alle wijzigingen tussen het begin en het einde van het boekjaar die een weerslag hadden op de beschikbare / realiseerbare / opeisbare waarden wel degelijk geboekt werden als budgettaire ontvangsten of uitgaven.

Afstemming (reconciliatie) van de boekhoudkundige en begrotingsresultaten voor het jaar

Het afstemmen van de boekhoudkundige en de begrotingsresultaten heeft tot doel de verschillen tussen het boekhoudkundig en het begrotingsresultaat te verklaren.