nl

Uitvoering van interne controle

Een performante uitvoering van de interne controle

Brussel Financiën en Begroting werd aangeduid als 'proefbestuur' voor de uitvoering van de door de GOB te implementeren interne controle.

Het doel ervan: een passende en duurzame methodologie ontwikkelen, die eerst bij BFB zal worden uitgeprobeerd, om een interne controle te verrichten met het oog op een bevredigend beheer van de activiteiten van de GOB en in het bijzonder van de risico-operaties.

Om een risico te beheren, moet men het eerst identificeren en vervolgens beoordelen op grond van twee parameters: de waarschijnlijkheid dat het zich voordoet en de impact ervan (financieel, reputatiegewijs …).

De beoordeling van een risico laat toe er een plaats aan toe te kennen, rekening houdend met de managementprioriteiten, en een toereikende beheersing ervan te waarborgen. De transversale risico's werden beoordeeld per administratieve eenheid en kregen een plaats in een risicomatrix. Op grond daarvan werd een actieplan uitgewerkt en geïntegreerd in de POP's van de administratieve eenheden. Dit project liet toe eenvoudig te gebruiken instrumenten te ontwikkelen, zoals een inventaris van de processen en de maturiteit ervan, risicobeheer, en een methodologische gids.

Aangezien deze opdracht tot een goed einde gebracht werd, kan de uitgewerkte methodologie nu bij alle besturen van de GOB worden toegepast.

Inzet binnen de besturen

De middelen