nl

Tijdsverloop van de consolidatie

Wat betreft het verloop in de tijd van de consolidatie, onderscheiden we 2 fasen.

De eerste fase betreft een "1ste consolidatie", waarbij een of meer nieuwe ABI's toetreden tot de consolidatieperimeter. De tweede fase stemt overeen met een recurrent geworden consolidatie.

Voor een 1ste consolidatie wordt de aanzet gegeven op 30 september, wanneer het INR de lijst van "13.12"-entiteiten publiceert. Er dient dan zeer spoedig contact opgenomen te worden met de nieuw te consolideren ABI om deze te informeren en kennis te nemen van haar activiteiten zodat specifieke procedures uitgewerkt kunnen worden om de ABI te consolideren vanaf 1 januari van het volgend jaar (zijnde 3 maanden later). Het rekeningenstelstel van de ABI kan na 1 januari in overeenstemming gebracht worden met het boekhoudplan. Verder vinden er verschillende analyses plaats, die resulteren in het opstellen van documenten zoals de consolidatiefiches, waarin de belangrijkste elementen beschreven worden die relevant zijn met het oog op de consolidatie.

Wanneer de consolidatie recurrent is geworden, wordt de rekening van het voorbije jaar afgesloten en ingediend op 31 augustus. Tussen 31 augustus en 30 november vindt de certificering door het Rekenhof plaats, alsook de bijwerking van de handleiding en de procedures, de samenvattende beschrijving van de vereiste aanpassingen en de verzending van de instructies naar de ABI's.  Vanaf 1 januari worden ad-hocanalyses verricht die tot doel hebben een oplossing te vinden voor problemen die aan het licht kwamen bij de consolidatie. Begin maart wordt gestart met het consolideren van de ABI's die er klaar voor zijn. Van 31 mei tot 31 augustus wordt de eigenlijke consolidatie gerealiseerd.