nl

Rekenplichtige van de ontvangsten

De rekenplichtige van de ontvangsten is belast met de invordering van de vastgestelde rechten en met de inning van de ontvangsten die er betrekking op hebben.

De rekenplichtige van de ontvangsten beheert zonder verwijl de vastgestelde rechten die zijn opgenomen in de boekingen van het boekhoudsysteem. Hij neemt de nodige maatregelen voor de invordering en de inning van de vastgestelde rechten conform de invorderingsbevelen van de ordonnateur. Hij ziet bovendien ook toe op de bewaring van deze vastgestelde rechten.

Wat de uitgaven betreft, kan hij aan de kassier enkel geven:

  1. periodieke bevelen tot overschrijving naar de centrale uitgavenrekening;
  2. bevelen tot overschrijving naar de rekening van een andere rekenplichtige van de ontvangsten;
  3. betalingsbevelen betreffende terugbetalingen van door hem ten onrechte geïnde ontvangsten.