nl

Vastlegging

De boekhoudkundige vastlegging is de handeling waarbij de bevoegde ordonnateur op de begroting de vereiste kredieten reserveert om financieel de juridische verbintenis te dekken die hij wil aangaan. Behoudens uitzonderingen [1] gaat de boekhoudkundige vastlegging altijd vooraf aan de juridische verbintenis (kennisgeving van de gunning van een overheidsopdracht of van de toekenning van een subsidie,...). Het komt erop neer dat de budgettaire machtigingen worden nagegaan alvorens zich te verbinden jegens een derde.

Bij de budgettaire vastlegging worden de wettelijkheid en de regelmatigheid van de verrichting nagegaan, met name in het licht van de begrotingsbeginselen, de regels met betrekking tot overheidsopdrachten en subsidies, en de beschikbaarheid van kredieten.

Een juridische verbintenis is de handeling waarbij de  ordonnateur een verplichting doet ontstaan of constateert die tot een last leidt. Dit betreft met name het gunnen van overheidsopdrachten en de toekenning van subsidies.

De ordonnateurs zijn ambtenaren van de uitvoerende macht die gemachtigd zijn om het proces van een uitgave op te starten en uit te voeren.

De OOBBC bevat de bepalingen die de verantwoordelijkheden van de  ordonnateur vastleggen, zowel voor de vastleggingen als voor de vereffeningen.


[1] Artikel 3, punt 3 van het besluit van de BHR van 15 juni 2006 inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen

 


Een vereffening maken

De Controleur van de vastleggingen en de vereffeningen

Het visum van de Controleur van de vastleggingen en de vereffeningen

Een vastleggings- en vereffeningsdossier samenstellen