nl

Het begrotingsbeheer optimaliseren… een opdracht voor het monitoringcomité

We richtten in 2016 een monitoringcomité op om het begrotingsbeheer van het Gewest te verbeteren. In het comité zetelen de directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting (die ook het comité voorzit), de directeur-generaal van Brussel Fiscaliteit, de directeur-generaal van Brussel Plaatselijke Besturen en de Inspectie van Financiën.

Het monitoringcomité moet de inkomsten en uitgaven van de gewestelijke entiteit opvolgen, vooruitzichten formuleren en op gezette tijdstippen een gedetailleerd verslag van de huidige en toekomstige toestand van de begroting opstellen. De werkzaamheden van het monitoringscomité komen boven op de begrotingscontrole waarin de monitoringgegevens maandelijks worden uitgewerkt en geanalyseerd.

In 2017 had het monitoringcomité het extra druk wegens de begrotingscontroles van maart en september. Bovendien werd met het oog op de behoeften inzake de uitwerking van de aangepaste begroting 2017 en de initiële begroting 2018 in samenwerking met alle besturen een zogenoemde genormeerde begroting opgesteld. De regering kan zo bij haar begrotingswerk steunen op instrumenten die haar helpen bij het nemen van betrouwbare en doeltreffende beslissingen.

 

Begrotingsmonitoring, een proces in vier fasen:

  

 1. De informaticatoepassing Bru-budget levert gegevens aan, namelijk ramingen en verwezenlijkingen van de Gewestelijke Overheidsdiensten Brussel en de geconsolideerde Autonome Bestuursinstellingen.
  pijl naar beneden
 2. Uitwerken van de vorderingensaldi (ESR).
   pijl naar beneden
 3. Deze cijfers worden geanalyseerd en van commentaar voorzien. Daarnaast worden bilaterale vergaderingen belegd tussen de begrotingsdienst en de verschillende betrokken instellingen/besturen om hun werkmethode goed te doorgronden.
   pijl naar beneden
 4. De verslagen worden vervolgens naar het monitoringcomité gestuurd