nl

De voornaamste kenmerken van de begroting

De opmaak van de begroting is een van de kernopdrachten van de gewestelijke overheid. Ze vormt de becijferde weergave van het beleid dat gevoerd zal worden tijdens het komende begrotingsjaar en van de financiële middelen die daarvoor vrijgemaakt worden.

 

De begroting is:

een ramingsakte: de begroting is een raming van de ontvangsten en uitgaven voor een bepaalde periode, namelijk het begrotingsjaar in kwestie. Elk jaar keurt het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een begroting goed voor het Gewest en voor de Brusselse Agglomeratie. Daarnaast kunnen er in de loop van het jaar ook één of twee begrotingsaanpassingen worden gestemd. In België stemt het begrotingsjaar overeen met het kalenderjaar en loopt dus van 1 januari tot en met 31 december;

een machtigingsakte: de begroting is de machtiging die het Brussels Hoofdstedelijk Parlement verleent aan de Regering om de uitgaven te doen die erin vermeld staan en om over te gaan tot de inning van de ontvangsten die erin bepaald zijn;

een wettelijke akte: de begroting heeft een wettelijk karakter, maar is geen gewone wet. Ze is in beginsel namelijk geen rechtsbron en ze is per definitie slechts geldig voor één jaar. De begrotingsontwerpen, met de ramingen van de ontvangsten en uitgaven die worden opgesteld door de Regering, worden bij het Parlement ingediend in de vorm van ontwerpen van ordonnantie die na goedkeuring gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad;

een beleidsakte: de begroting is méér dan een raming en machtiging. Ze is het actieprogramma van de Regering en de becijferde weergave van het beleid dat de Regering wil voeren, met goedkeuring van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.