nl

De Rekenplichtige van de Liggende Gelden

De Rekenplichtige van de Liggende Gelden is belast met het beheer van de betalingsbevelen die niet zijn uitgevoerd, inzonderheid omdat de crediteur of de begunstigde niet bekend is, bij overlijden of adreswijziging.
De bovenstaande betalingsbevelen worden hem door de Centraliserende Rekenplichtige van de Uitgaven overgemaakt, die, via zijn rekening, de rekening van de Rekenplichtige van de Liggende Gelden met het overeenkomstige bedrag crediteert. Deze laatste rekening wordt bijgevolg gedebiteerd op het ogenblik van de effectieve betaling aan de schuldeisers.