nl

De consolidatie van de algemene rekening

De consolidatie bestaat erin de rekeningen van de verschillende boekhoudkundige entiteiten  voor te stellen alsof ze slechts één enkele entiteit vormen.

Conform artikel 59 van de OOBBC bestaat de consolidatie erin de algemene rekening van de diensten van de Regering te consolideren met die van de autonome bestuursinstellingen (ABI's). De consolidatie verschaft een globaal beeld van het vermogen (activa en passiva), de resultatenrekening en de uitvoeringsrekening van de begroting van de gewestelijke entiteit.

De consolidatie van de algemene rekening wordt niet door de ABI's verricht, maar wel door de entiteit van de gewestelijke boekhouder

De consolidatie impliceert dat het begrotingssaldo en de schuld van de betrokken instelling in rekening worden gebracht voor de evaluatie van de Europese criteria terzake.

Het is een logisch vervolg van de doorgevoerde hervormingen met het oog op een goed beheer van de overheidsfinanciën.

De consolidatie heeft tot doel de gewestelijke entiteit boekhoudkundig beter tot uiting te laten komen en zo het Gewest meer vertrouwen te laten genieten bij de publieke actoren.

Een transparante en waarheidsgetrouwe geconsolideerde algemene rekening van de gewestelijke entiteit is immers een essentiële voorwaarde voor het bepalen van de budgettaire beleidslijnen en voor het beheren van de risico's.

Dit kadert meer algemeen in de doelstelling om te komen tot overheidsrekeningen in evenwicht, die is vervat in artikel 3 van het Verdrag voor stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie.