nl

De bevoegdheidsoverdracht

  • De fiscale autonomie stelt het Gewest meer bepaald in staat om via opcentiemen die het zelf kan bepalen rechtstreeks een gewestelijke personenbelasting te heffen met inachtneming van de progressiviteit van de belasting en het niet-mededingingsprincipe - momenteel goed voor ongeveer een vierde van de totale personenbelasting (PB) - en belastingkredieten en -verminderingen te verlenen, meer bepaald inzake uitgaven voor het verwerven van een eigen woning, waaronder de woonbonus. De autonomie omvat ook de fiscale uitgaven inzake huisvesting, energiebesparende investeringen en het belastingkrediet voor dienstencheques.
  • Wat betreft de geregionaliseerde bevoegdheden in verband met het werkgelegenheidsbeleid(link naar  vertegenwoordigen de dienstencheques en de geregionaliseerde bijdrageverminderingen 80% van de overdrachten in dit beleidsdomein. Daarnaast werden andere bevoegdheden op het vlak van werkgelegenheid overgedragen. Het betreft bepaalde activeringsmaatregelen, de controle op de beschikbaarheid van werkzoekenden, de tewerkstelling van begunstigden van het leefloon of sociale bijstand, het betaald educatief verflof, de loopbaanonderbreking in de overheidssector, de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, diverse andere maatregelen inzake werkgelegenheid (stagebonus, toeslag voor beroepsopleiding, mobiliteitstoeslag, Fonds voor Beroepservaring, beroepsherklassering, jongerenbonus non-profit, sociale economie, economische migratie, stratbaanovereenkomsten en sommige bepalingen inzake uitzendarbeid).
  • Inzake het beleid voor gezondheidszorg en bijstand aan personen omvatten de bevoegdheden die werden overgedragen aan de GGC hoofdzakelijk tegemoetkomingen voor gehandicapten, verblijven voor bejaarden en langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg, preventie en eerstelijnszorg; de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur en de medisch-technische diensten.
  • De overgehevelde bevoegdheden inzake gezinsbijslagen omvatten de kinderbijslag, de geboorte­premies en de adoptiepremies. In Brussel blijft Famifed de rol van operator vervullen in afwachting van de overname van de bevoegdheid door de GGC.