nl

De betalingen worden nu dagelijks uitgevoerd, rekening houdend met de noodzakelijke goedkeuringen (visa) en met de vervaldatum.

Betalingsopdrachten zijn steeds gebaseerd op kredieten van de uitgavenbegroting en zijn onderworpen aan een workflow, waarbij verschillende actoren hun goedkeuring (visum) moeten geven.

Met het oog op een optimaal beheer van de betalingen, heeft de Directie Thesaurie verschillende planningen ontwikkeld voor de dagelijkse opvolging ervan.  Via deze planningen wordt er aan de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) die dit wensen, informatie ter beschikking gesteld i.v.m. de stortingen (subsidies, grote facturen,…) naar hun eigen rekening of naar de op hun naam geopende transitorekening.

De voorbereiding, de uitvoering, de opvolging en de controle van deze betalingen gebeurt eveneens dagelijks met grote nauwkeurigheid d.m.v. verschillende rapporten, tabellen, programma’s, via SAP en via Belfiusweb (online programma van de kassier Belfius).  Alle niet-uitgevoerde of teruggekeerde bedragen worden zo snel mogelijk opnieuw in betaling gesteld, of doorgestort naar de Centraliserende Rekenplichtige van Ontvangsten indien het om een ontvangst gaat, of naar de Rekenplichtige van de Liggende Gelden indien het bedrag opnieuw betaald moet worden of bij twijfel.

De Centraliserende Rekenplichtige van de Uitgaven en de 2 plaatsvervangende rekenplichtigen, die eveneens deel uitmaken van de Directie Thesaurie, ondertekenen alle bestanden met betalingsopdrachten, waardoor het betalingsproces volledig beheerd wordt binnen de directie.  Zij staan eveneens in voor de ondertekening van de betalingsbestanden betreffende de salarissen.

De Directie Thesaurie is eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van betalingsruns en het aanmaken van betalingsbestanden voor de verschillende ontvangstenrekenplichtigen. De aanvraag hiervoor gebeurt telefonisch of via mail.