nl

De beleidsraad (opgericht door het regeringsbesluit betreffende beheerscontrole)

Er wordt één beleidsraad opgericht per minister of staatssecretaris.

Deze raad behandelt kwesties in de beleidsdomeinen waarvoor de minister of staatssecretaris bevoegd is. De raad wordt voorgezeten door de bevoegde minister of staatssecretaris.

De minister of staatssecretaris kan zich laten vertegenwoordigen door zijn kabinetschef. De minister of staatssecretaris kan ook leden van zijn kabinet of andere partners uitnodigen.

In elke beleidsraad zetelen ook de ambtenaren-generaal en mandatarissen van de diensten van de Regering en de instellingen. Ze kunnen zich laten vergezellen door andere personeelsleden van hun bestuur of instelling.

In de maand volgend op de eedaflegging van de Regering komen de beleidsraden voor het eerst samen op initiatief van de bevoegde minister of staatssecretaris.

De beleidsraad is een forum waar het politieke en het administratieve niveau elkaar ontmoeten. De raad is samengesteld uit een voorzitter (de bevoegde minister of staatssecretaris) en de betrokkende ambtenaren-generaal en mandatarissen van de GOB of de ABI's.

Hij ondersteunt de bepaling van het beleid op hoog niveau en is een platform voor de voorbereiding, de integratie en de coördinatie van het beleid. Hij evalueert geregeld de uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen, evenals van de begrotingsdoelstellingen.