nl

De beheerscontrolecorrespondent

De uitwerking en de periodieke opvolging van de boordtabellen bij de administratieve eenheden die de verwezenlijking van de strategische en operationele doelstellingen opvolgen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende ambtenaren-generaal en mandatarissen.

De leidende ambtenaren en mandatarissen worden in deze taak bijgestaan door een beheerscontrolecorrespondent, die aangesteld wordt per bestuur, voor de diensten van de Regering, of per instelling.

Deze beheerscontrolecorrespondent van een bestuur, voor de diensten van de Regering, of van een instelling, wordt ten laatste een maand na het van kracht worden van het regeringsbesluit betreffende de beheerscontrole aangesteld door de betreffende ambtenaren-generaal, elk voor zover zijn bevoegdheid reikt, onder de ambtenaren van dit bestuur of deze instelling.

De beheerscontrolecorrespondent volgt de verwezenlijking op van de strategische en operationele doelstellingen van zijn bestuur voor de diensten van de Regering of van zijn instelling. Hij linkt deze doelstellingen en hun uitvoering waar mogelijk aan de basisallocaties van de begroting van zijn bestuur of instelling en brengt hierover minstens eenmaal per trimester verslag uit, in het kader van de monitoring, aan de ambtenaren-generaal en mandaathouders, evenals aan de coördinerende Cel Beheerscontrole van Brussel Financiën en Begroting van de GOB en, indien nodig, ook aan de administratieve eenheid voor beheerscontrole van de instelling. Indien nodig formuleert hij in het rapport ook de corrigerende maatregelen die aangewezen kunnen zijn.

Hiertoe baseert hij zich meer bepaald op de boordtabellen en de verslagen van de administratieve eenheden, die hem trimestrieel worden medegedeeld door de verantwoordelijken van deze eenheden. 

De beheerscontrolecorrespondenten zien toe op de kwaliteit en de geschiktheid van de indicatoren van de boordtabellen, in samenwerking met de coördinerende Cel Beheerscontrole van Brussel Financiën en Begroting van de GOB en de Cel Beheerscontrole van de instelling.

De beheerscontrolecorrespondenten verzekeren de coördinatie, de centralisering, de verificatie en de consolidatie van alle informatie, vermeld in de boordtabellen van de administratieve eenheden. Ze verzekeren de overmaking hiervan binnen de termijnen, opgelegd door het besluit, aan de coördinerende Cel Beheerscontrole van Brussel Financiën en Begroting van de GOB en de Cel Beheerscontrole van de instelling.

De beheerscontrolecorrespondenten worden bijgestaan door de begrotingscorrespondenten in het kader van de rapportering, minstens eenmaal per trimester, aan de coördinerende Cel Beheerscontrole van Brussel Financiën en Begroting van de GOB en de Cel Beheerscontrole van de instelling.  Deze rapportering gebeurt ook minstens per programma van de begroting van hun bestuur, voor de diensten van de Regering, of van hun instelling, met vermelding van de betreffende basisallocaties en specifiek voor de doelstellingen waarvan de uitvoering budgettair gezien relevant is.