nl

Consolidatietechniek

Voor de consolidatie van de balans en de resultatenrekeningen wordt de methode van de globale consolidatie toegepast.

De consolidatieperimeter omvat de GOB en de ABI's. De GOB wordt beschouwd als de moederorganisatie en de ABI's als dochterinstellingen. Samen vormen ze de BHG-groep. Een specifiek kenmerk van deze groep, dat niet voorkomt in de privésector en dat het gevolg is van de definitie van de consolidatieperimeter, betreft de mogelijkheid dat er geen kapitaalband bestaat tussen de moederorganisatie en de dochterinstelling.

Wanneer er wel een kapitaalband bestaat, betekent dit dat de GOB aandelen kan bezitten in de dochterinstelling en dat er een financiële participatie geboekt kan worden in de balans van de GOB. Er kan sprake zijn van een totale participatie (100%), een meerderheids- of minderheidsparticipatie (< 100%), ofwel van het ontbreken van een participatie (0%) omdat de ABI volledig in handen is van anderen (dit is het geval voor het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). In laatstgenoemd geval heeft men het desondanks toch over een kapitaalband, vermits er een participatiepercentage berekend kan worden, zelfs als dit op 0% uitkomt.

Er is daarentegen geen sprake van een kapitaalband wanneer de ABI opgericht is in de vorm van een vzw. Een vzw heeft immers geen maatschappelijk kapitaal; niemand bezit er aandelen van. Deze situatie doet zich voor bij een ABI die niet verbonden is met de GOB maar desondanks wordt opgenomen in de groep (bijvoorbeeld: Impulse). Er bestaat geen kapitaalband tussen de GOB en deze ABI.

Wat de algemene boekhouding betreft, gebeurt de consolidatie volgens de gebruikelijke methodes van het dubbel boekhouden. Daarbij hangt de consolidatiemethode af van de soort controle. Wanneer het moederbedrijf de controle uitoefent, wordt de methode van de globale integratie toegepast. In geval van gezamenlijk controle vindt proportionele integratie plaats. Wanneer er geen controle uitgeoefend wordt maar wel een aanzienlijke invloed, wordt de methode van de vermogensmutatie toegepast.

Voor het BHG impliceert de definitie van de consolidatieperimeter dat de entiteit gecontroleerd wordt door haar moederorganisatie. Bijgevolg werd geopteerd voor de methode van de globale integratie.