nl

Betalingen

Betalingen

Eén van de belangrijkste opdrachten van de Directie Thesaurie is het in betaling stellen van alle betalingsopdrachten (facturen, subsidies, premies, schuldvorderingen, enz.).  Betalingsopdrachten zijn steeds gebaseerd op kredieten van de uitgavenbegroting en zijn onderworpen aan een workflow, waarbij verschillende actoren hun goedkeuring (visum) moeten geven.

De Directie Thesaurie heeft haar betalingsprocedures in de loop der jaren zodanig geoptimaliseerd, dat er nu dagelijks betalingen uitgevoerd worden, rekening houdend met de noodzakelijke goedkeuringen (visa) en met de vervaldatum.

Met het oog op een optimaal beheer van de betalingen, heeft de Directie Thesaurie verschillende planningen ontwikkeld voor de dagelijkse opvolging ervan.  Via deze planningen wordt er aan de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) die dit wensen, informatie ter beschikking gesteld i.v.m. de stortingen (subsidies, grote facturen, …) naar hun eigen rekening of naar de op hun naam geopende transitorekening.

De voorbereiding, de uitvoering, de opvolging en de controle van deze betalingen gebeurt eveneens dagelijks met grote nauwkeurigheid d.m.v. verschillende rapporten, tabellen, programma’s, via SAP en via Belfiusweb (online programma van de kassier Belfius).  Alle niet-uitgevoerde of teruggekeerde bedragen worden zo snel mogelijk opnieuw in betaling gesteld, of doorgestort naar de Centraliserende Rekenplichtige van de Ontvangsten indien het om een ontvangst gaat, of naar de Rekenplichtige van de Liggende Gelden indien het bedrag opnieuw betaald moet worden of bij twijfel.

De Centraliserende Rekenplichtige van de Uitgaven en de 2 vervangende rekenplichtigen, die alle bestanden met betalingsopdrachten ondertekenen, maken eveneens deel uit van de Directie Thesaurie, waardoor het betalingsproces volledig beheerd wordt binnen de directie.  Zij staan eveneens in voor de ondertekening van de betalingsbestanden betreffende de salarissen.

De Directie Thesaurie werkt voor de betalingen nauw samen met de Controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen, met de Directie Boekhouding, en met de Thesauriecorrespondenten in de verschillende besturen.

Andere betalingen

De Directie Thesaurie is eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van betalingsruns en het aanmaken van betalingsbestanden voor de verschillende ontvangstenrekenplichtigen en voor de rekenplichtigen voor rekening van derden.  De aanvraag hiervoor gebeurt telefonisch of via mail.

De Centraliserende Rekenplichtige van de Uitgaven beheert ook alle transitorekeningen geopend voor de ABI’s bij de GOB, alle transitorekeningen geopend voor de 19 Brusselse Gemeenten bij de GOB en alle transitorekeningen geopend i.v.m. uitgestelde betalingen (bvb RSZ, RIZIV, bedrijfsvoorheffing, …).