nl

Beheerscontrole

De beheerscontrole, een meerwaarde voor het werk en het dagelijkse welzijn

De beheerscontrole is het proces waarmee de verantwoordelijken van alle administratieve eenheden zich ervan verzekeren dat alle middelen verkregen worden en benut worden naar behoren: doeltreffend (met betrekking tot de vastgestelde doelstellingen),  doelmatig (met betrekking tot de inzet van de middelen) en  zuinig om de doelstellingen van de gewestelijke entiteit te verwezenlijken.

Zo stelt de Cel Beheerscontrole van BFB jaarlijks een globaal verslag op van alle bereikte resultaten waarbij ze zich met name baseert op de boordtabellen. Vervolgens legt ze dit verslag voor aan de Regering opdat die een globaal zicht op de situatie zou hebben.

De beheerscontrole is bijgevolg een instrument dat toelaat om:

  1.  verschillen vast te stellen tussen de vastgestelde doelstellingen en de verwezenlijking van deze doelstellingen;
  2.  een analyse te maken van de oorzaken van deze verschillen;
  3.  eventueel corrigerende maatregelen te nemen.

Al die informatie moet de besluitvorming vereenvoudigen voor de beheersactiviteiten van de regeringsdiensten en de instellingen, en dat zowel bij het beheer tijdens het begrotingsjaar als bij het opstellen van de begroting. Op die manier kunnen de nodige corrigerende maatregelen genomen worden, zowel op niveau van de doelstellingen als op vlak van de middelen.