nl

Begrotingstabel uitgaven

Horizontale structuur = rijen

De uitgaven zijn gerangschikt per basisallocatie in oplopende volgorde van nummering.

Vervolgens per kredietsoort:

 • Vereffeningskredieten = code B (of E ingeval van een begrotingsfonds)
 • Vastleggingskredieten = code C (of F ingeval van een begrotingsfonds)

 

Bij elke basisallocatie hoort een verantwoording m.b.t. de geraamde bedragen.

Er worden totalen gemaakt: per activiteit, per programma, per opdracht en economische code. Deze totalen worden telkens per kredietsoort berekend.

 

Verticale structuur = kolommen

Een begrotingstabel bevat 7 tot 9 kolommen, naargelang van de begrotingsronde.

Kolom 1 = Basisallocatie

De afkortingen: O. P. A. VN. EC. staan voor de structuur van een basisallocatie.

 • O. = opdracht
 • P. = programma
 • A. = activiteit
 • VN. = volgnummer
 • EC. = economische code

 

Kolom 2 = FC = functionele code

De functionele code verwijst naar de internationale classificatie van overheidsfuncties.

 

Kolom 3 = FS = facultatieve subsidie

Een facultatieve subsidie is een subsidie waarvan het bedrag niet strikt bij ordonnantie is vastgelegd, maar in meer of minder mate discretionair is afhankelijk is van de beschikbare kredieten.

 

Kolom 4 = BFB = organiek begrotingsfonds

Een fonds waarin bij ordonnantie welbepaalde ontvangsten aan welbepaalde uitgaven worden toegewezen.

 

Kolom 5 = KS = kredietsoort

Bij de uitgaven  

 • Vastleggingskredieten (code C of F)
 • Vereffeningskredieten (code B of E)

 

Kolommen 6 tot 9
 • bevatten de geraamde bedragen (in 1000 EUR)
 • 0-kredieten worden weergegeven met “-“
 • hebben een verschillende indeling naargelang de begrotingsronde:

 

Initiële begrotingen bevatten enkel de kolommen 6 en 7:

 • Initiële begroting jaar x - 1
 • Initiële begroting jaar x

 

Aangepaste begrotingen bevatten kolommen 6 tot 9:

 • Kolom 6: Initiële begroting jaar x
 • Kolom 7: Wijzigingen in begroting jaar x
  bv. een herverdeling van kredieten over de basisallocaties
 • Kolom 8: Aanpassing van de begroting jaar x
 • Kolom 9: Aangepaste begroting jaar x

-> Kolom 6+7+8 = kolom 9