nl

De begroting

Een begroting is meer dan een raming van de ontvangsten en uitgaven. Ze geeft immers de kredieten aan die de Regering wenst in te zetten om haar beleid tijdens het begrotingsjaar in kwestie uit te voeren (uitgavenbegroting), evenals hun financiering (ontvangstenbegroting). De begroting is bijgevolg een akte met politieke draagwijdte.

De ontvangsten en uitgaven worden voor elk begrotingsjaar geraamd en toegestaan bij jaarlijkse ordonnantie. Het begrotingsjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.

De ordonnantie houdende de begroting bepaalt voor een begrotingsjaar, de aard, het bedrag en de oorsprong van de ontvangsten en bestemming van de uitgaven, evenals het begrotings- en financieel evenwicht dat eruit voortvloeit. De ordonnantie is gebaseerd op een welbepaald economisch evenwicht dat rekening houdt met de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangegane verbintenissen, evenals met de doelstellingen en de resultaten van de opdrachten die het bepaalt.

De begroting voorziet in en machtigt alle verrichtingen met een financiële afwikkeling, die voor eigen rekening tot stand worden gebracht met derden.

  

Voor het jaar 2021

Voor het jaar 2020

Voor het jaar 2019

Voor het jaar 2018

Voor het jaar 2017

Voor het jaar 2016

Voor het jaar 2015

Voor het jaar 2014