nl

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft zopas haar derde geconsolideerde rekening goedgekeurd !

10
sep
2015

Het Gewest stelt immers sinds 2012 een geconsolideerde rekening op waarin de rekeningen van de verschillende boekhoudkundige entiteiten voorgesteld worden alsof ze één enkele entiteit uitmaken.

In 2014 werden zo de rekeningen van 18 entiteiten geconsolideerd.

In 2015 zal de consolidatieperimeter uitgebreid worden met 5 nieuwe entiteiten, om aan te sluiten bij de perimeter die is bepaald door het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

De consolidatie gebeurde volgens de methode van de globale integratie, zoals die wordt toegepast door de grote bedrijfsgroepen uit de privésector. Deze methode combineert de balansen en resultatenrekeningen van de boekhoudkundige entiteiten regel per regel, door de vergelijkbare rubrieken op te tellen van de activa, passiva, opbrengsten en kosten, rekening houdend met de herwerkingen en eliminaties die eigen zijn aan het consolideren.

Het Gewest verricht ook een begrotingsconsolidatie: de samenvattende rekeningen van de begrotingsverrichtingen van de verschillende entiteiten, die de uitgaven en ontvangsten van het jaar weergeven volgens hun ESR-code, worden samengevoegd, met eliminatie van de onderlinge verrichtingen tussen entiteiten. Op basis van die rekening kan het ESR-financieringssaldo bepaald worden, aan de hand waarvan nagegaan kan worden of de Europese criteria ter zake vervuld zijn.

De consolidatie geeft niet enkel een globaal beeld van het vermogen, de resultaten en de begroting van het Gewest, maar kadert eveneens in de doelstelling om te komen tot overheidsrekeningen in evenwicht, die is vervat in artikel 3 van het Verdrag voor stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie.